Lifte hos AH lift

Lejebetingelser

AH Lift er et liftudlejningsfirma med mere end 35 år på toppen, til dig der sætter service og sikkerhed i førersædet.

Du kan leje forskellige typer af lifte hos AH Lift. Uanset hvor højt, du skal til tops, når du altid derop med en lift fra AH Lift.

Kontakt os omkring professionel liftudlejning

Almindelige betingelser for leje af lifte m.m.

 1. Almindelige betingelser

Disse lejebetingelserne (version 2024/1) er gældende fra d. 01/01/2024.

Den, der rekvirere ydelser, betegnes i det følgende som lejer, og den der præsterer de(n), rekvirerede ydelse(r) betegnes som udlejer. Nærværende lejebetingelser gælder for alle aftaler om udlejning og ydelser, der præsteres af udlejer. Endvidere gælder udlejers seneste prisliste. Dokumenter gælder i nævnte rækkefølge. Afvigelser er kun gældende, hvis de er skriftligt vedtaget for den enkelte opgave.

 1. Udlejers ydelser og afregning heraf

Udlejers ydelser kan omfatte:

 • Materiel leje (lifte m/- og u/betjening og hjælpemateriel).
 • Transport mellem udlejers plads og retur.
 • Montering, om- og demontering.
 • Evt. supplerende særskilt for materiel og arbejdsløn i henhold til udlejers seneste prisliste.
 1. Lejerens pligter

Det påhviler lejeren at sikre, at lifte og hjælpemateriel kan fremføres på arbejdspladsen ad bæredygtige veje og opstilles på bæredygtig grund. 

Alle ydelser, såsom afspærringer, kørevej/pladser m.m., at foretage anmeldelser til og fremskaffe tilladelser hos myndigheder, tilsyn og væsener, udføres af lejer for dennes regning. Ventetid, som følge af mangler herved debiteres lejer. 

Lejeren må ikke direkte eller indirekte medvirke til at det lejede udnyttes udover dets foreskrevne ydeevne og anvendelse, ligesom lejer hvor han eller hans ansatte deltager i/ved udførelsen af dele af arbejdsoperationerne, er ansvarlig for, at disse udføres således at arbejdsmiljølovens bestemmelser i et og alt overholdes (jvf.) i så fald pkt.A. specielt for materiel uden betjening).

 1. Ansvar og forsikringer

Lejeren bærer alene ansvaret for sig selv og egne ansatte, tredjemand og udlejer med hensyn til skader, der ikke skyldes fejl eller mangler fra udlejers side, herunder skader på ting, personer og materiel, som følge af forkerte vægtangivelser eller urigtige oplysninger om jordens/underlagets bæreevne, forkerte eller mangelfulde beskrivelser af forholdene på arbejdspladsen, og/eller de forhold i øvrigt, herunder materiellet skal anvendes.

Det er lejers eget ansvar at have en jordmand til rådighed. Ved levering vil udlejer bistå med at instruere i nødprocedurerne for den/de specifikke lift/lifte, der er udlejet.

Lejeren bærer alene risikoen for beskadigelse af arbejdspladsens tilkørselsveje, overfladebelægninger, underjordiske anlæg, installationer m.v., medmindre lejeren har anvist adgangs- og opstillingsmuligheder til og på arbejdspladsen, der ikke ville medføre sådan beskadigelse. 

Udlejer påtager sig ikke risikoen for driftstab af nogen art, avancetab, andet direkte tab eller skadefølger, uanset om sådanne tab/skader måtte kunne henføres til det lejede. Dette gælder også ved maskinskader, arbejdsstandsninger og forsinkelser som følge af krig, ildsvåde, strejker af enhver art, lock-out, myndighedsindgreb eller offentlig pålæg, nedbør, lav temperatur, vind eller andet vejrlig. 

Udlejer har tegnet en forsikring, som dækker beskadigelse af det lejede. Forsikringen er tegnet med en selvrisiko pr. skade på kr. 18.500,- som altid skal betales af lejeren, ligesom lejeren bærer risikoen for sådanne skader som ikke er dækket af den tegnede forsikring. Ved indlejet materiel bruges ejerens forsikringsbetingelser. Forsikringsvilkårene udleveres på forlangende. 

Udlejer har tegnet ansvarsforsikring mod det erstatningsansvar, som udlejer ifølge dansk ret måtte ifalde for skadetilføjelse på tredjemand eller ejendom (tingskade). Forsikringen dækker for de ved én og samme hændelse forårsaget skader med indtil 5.000.000 kr. Udlejer påtager sig intet ansvar og ingen risiko udover dette beløb, hvorfor det påhviler lejeren, såfremt ansvar og risiko overstiger dette beløb, at tegne supplerende forsikring. Såfremt udlejer måtte blive pålagt ansvar overfor tredjemand, er lejer forpligtet til at holde udlejer skadesløs for ethvert ansvar, som går udover det, lejer i henhold til nærværende lejebetingelser kunne gøre gældende mod udlejer.

Skadesikring beregnes pr. kalenderdag med 7,5% af brutto lejeprisen.

 1. Tilbud og priser

Alle prisoplysninger, overslag, tilbud og ordrer er eksklusive merværdiafgift(moms), genopladningstillæg / brændstofforbrug, p.afgifter, forsikring og miljøbidrag. 

Lejepriser fremgår af den til enhver tid gældende lejeprisliste. For ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning, der afgives af udlejer, gælder nærværende „almindelige betingelser for leje af lifte m.m.“. 

Ethvert tilbud, overslag eller prisoplysning er maksimalt gældende i 3 uger og afgives altid med forbehold for mellemleje.

Prisindeksering:

AH Lift ApS forbeholder sig ret til at prisregulere priserne én gang årligt jf. vores samhandelsaftale og/eller prisaftale. 

 1. Fakturering og betaling

Efter lejemålets afslutning, eller – for lejemål af længere varighed – ved uges/måneds slutning fremsender udlejer faktura, som straks er forfalden til betaling. 

Ved betaling senere end 3 uger efter fakturadato beregnes renter. Debitering af renter er ikke ensbetydende med, at forfaldstid dermed udskydes. 

Udlejer kan kræve forudbetaling af lejer. 

Eventuelle uoverensstemmelser/tvistigheder mellem lejer og udlejer eller eventuelle modkrav fra lejers side, beretter ikke lejeren til at undlade rettidig betaling af faktureret beløb. Udlejer forbeholder sig ret til at fakturere den bestilte lejetid.

 1. Lejemålets løbetid og ophør

Udlejer har ret til at afbryde lejemålet uden varsel, herunder annullere lejeaftaler til senere udførelse og i tilfælde af lejers konkurs eller betalingsstandsning at frigøre og afhente materiellet, for lejers regning, hvis de i nærværende betingelser anførte forpligtelser ikke overholdes af lejeren, eller hvis betaling ikke indgår rettidigt. I så tilfælde kan udlejer ved egen foranstaltning fjerne det lejede fra arbejdspladsen, og alle udgifter derved (incl. transport) skal betales af lejeren. 

Udlejer har ret til at opsige lejemålet med 4-ugers varsel med mindre andet er anført i lejeaftalen. Lejer kan ikke påregne at leje materiellet udover den aftalte lejeperiode.

 1. Genopladningstillæg

Udlejer fakturerer et genopladningstillæg på alle ordrer på elektriske maskiner som udlejes til lejer. Genoplad-ningstillægget faktureres på først afsendte faktura ifm. Ordren.

Genopladningstillægget følger de nævnte maskingrupper/ skadesikringsgrupper jf. AH Lift brutto-prisliste.

Maskingrupperne/ skadesikringsgrupperne andrager følgende genopladningstillæg for lejer:

Gruppe A) kr. 55 pr. enhed

Gruppe B) kr. 85 pr. enhed

Gruppe C) kr. 155 pr. enhed

Genopladningstillægget faktureres til alle lejere og på alle ordrer. Genopladningstillægget er et engangstillæg pr. ordre og fremgår af ordrebekræftelsen.

 1. Værneting

For lejeaftaler med udlejer er dansk ret gældende, og enhver tvist mellem udlejer og lejer afgøres ved udlejers værneting.

 1. Specielt for materiel uden betjening:

Lejemålet begynder den dag, det lejede stilles til lejerens disposition. Lejemålet ophører den dag, det lejede modtages af udlejeren. Lejetiden beregnes normalt som antallet af hverdage indenfor lejetidsrummet. Anvendes det lejede lørdag, søn-og helligdage, regnes disse for lejedage. Lejen er baseret på maksimalt 8 timer pr. arbejdsdag.

Hvor intet andet er aftalt er lejedagene mandag til fredag fra kl. 7.30 – til 15.30. Udlejeren er berettiget til den aftalte leje uanset om det lejede benyttes eller ej. Afmelding af det lejede kan kun ske ved direkte meddelelse inden for normal arbejdstid til udlejer med et varsel på mindst to arbejdsdage. Udlejeren har herefter ret til at videreudleje det udlejede materiel.

Endelig afmelding skal gives til udlejeren senest kl. 14.00 på afmeldingsdagen. Evt. ventetid debiteres lejeren. Lejer eller repræsentant for denne skal være til stede på lejeadressen ved materiellets ankomst, således at evt. instruktion kan gives. Lejer må ikke tage materiel i brug før udlejer har meldt materiellet klar til brug. Materiellet må kun anvendes til de(t) formål, og den belastning der fremgår af ordrebekræftigelse/betjeningsvejledning.

Lejer må ikke ændre på eller ombygge det af udlejer opstillede materiel herunder fjerne eller flytte fastgørelser, konsoller m.m. Lejer er pligtig at sikre og er ansvarlig for, at det lejede anvendes på foreskriftsmæssig og lovmæssig rette vis, at indgive anmeldelser til myndigheder og tilsyn, at fremskaffe alle nødvendige tilladelser at betjenings- og belastningsforeskrifter følges, at materiellet ikke påføres misbrug af nogen art.

Lejer er i lejeperioden pligtig til at foretage sikkerhedsmæssig kontrol og driftsmæssig vedligeholdelse af materiellet, som eksempelvis kontrol af væskestand på batterier, opladning af batterier, smøring m.v. samt at holde materiellet rengjort.

Der må kun anvendes de af udlejer foreskrevne smøremidler.

Lejer er ansvarlig for skader på det lejede i lejeperioden.

Reparationer på udlejers materiel må kun udføres af udlejer eller en af udlejer anvist reparatør og kun efter forudgående aftale. Udlejer hæfter ikke for reparationer, som lejer desuagtet har ladet foretage under lejemålet.

Lejer er pligtig ved tilbagelevering, at aflevere det lejede i samme stand (incl. rengøring og afrensning), som det er modtaget, bortset fra normalt slitage. Eventuel rengøring, udbedring, samt leje for den herved medgående tid, sker for lejers regning.

Lejer skal sikre at der er strøm/ brændstof nok på udstyret til at udstyret kan læsses/ aflæsses ifm. Transport.

Udlejers personale skal til enhver tid have uhindret adgang – men ikke pligt – til at tilse (inspicere) det udlejede materiel.

Eventuelt manglende eller ødelagte dele, værktøj, betjeningsgreb, støtteplader,
el-kabler, nøgler m.m. erstattes af lejer, og der betales leje indtil erstatningsmateriel fremkommer.

Udlejning, udlån eller anden overdragelse til tredjemand eller flytning af materiellet til anden arbejdsplads må ikke ske uden udlejers skriftlige godkendelse.

Sidebar

 

Kontakt os omkring
jeres projekt i dag.

Kontakt os ved at skrive til os via kontaktformularen til højre eller kontakt os på telefon 36 77 48 18.

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Jeg er ikke en robot

 

Kontakt os og forespørg
at leje denne maskine.

Kontakt os ved at skrive til os via kontaktformularen til højre eller kontakt os på telefon 36 77 48 18.

DD dash MM dash YYYY
DD dash MM dash YYYY
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.
Jeg er ikke en robot
Skriv til os

Ring til os